រាត្រីដែលបងនឹកមិនភ្លេច – Reatrey Del Bong Nik Minplich / សីុន សីុសាមុត – Sinn Sisamouth

※ Please Follow Me On: » My Channel https://m.youtube.com/channel/UCVSFpTHoKJ94Ba3AS2nUvpw » Google Plus: https://plus.google.com/111428507213017477055

បងស្រលាញ់តែអូន​ | Bong Srolanch Te Oun | (Khmer Sweet Songs99) | សិុន សីុសាមុត

បងស្រលាញ់តែអូន​ | Bong Srolanch Te Oun | (Khmer Sweet Songs99) | សិុន សីុសាមុត Thank You For Your Watching my video pleas subscribe my channel to get new song every time. Please Subscribe My Channel : https://www.youtube.com/my_videos?o=U https://www.facebook.com/sellingproductbyonlineshop Category Entertainment License…